25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma

«I KAŽEM SVOM NARODU: OVO MOŽDA NIJE PRAVEDAN MIR, ALI JE PRAVEDNIJI OD NASTAVKA RATA. U SITUACIJI POPUT OVE, A U SVIJETU KAKAV JEST, BOLJI MIR NIJE MOGUĆE POSTIĆI. BOG NAM JE SVJEDOK DA SMO UČINILI SVE ŠTO JE U NAŠOJ MOĆI DA SMANJIMO NIVO NEPRAVDE ZA NAŠU ZEMLJU I NAŠ NAROD.» (Alija Izetbegović, novembar 1995.)

«Kao što je predsjednik Izetbegović jednom rekao: I nesavršen mir je bolji od nastavka rata. Bio je u pravu tada, kao i danas.» (bivši predsjednik SAD Bill Clinton, 12.12.2020)

«Sjećam se da je Alija Izetbegović tada rekao da je to bio najbolji sporazum koji je u to vrijeme bio moguć. A onda, naravno, izgradnja mira koja traje od tada. Dejtonski sporazum u BiH je osnova, a ne vrhunac.» (bivši Visoki predstavnik u BiH, Karl Bilt, 12.12.2020.)

DEJTONSKI SPORAZUM – KRATKI PREGLED

Dejtonski sporazum je potpisan u Parizu 14. decembra 1995. g., nakon što je parafiran 21. novembra poslije trosedmičnih pregovora u američkoj Zračnoj bazi Wright-Patterson pored Daytona (Ohio).

Puni naslov sporazuma: OPĆI OKVIRNI SPORAZUM ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI

Države-potpisnice Sporazuma:

 1. Republika Bosna i Hercegovina
 2. Republika Hrvatska
 3. Savezna Republika Jugoslavija

Svjedoci Sporazuma:

 1. Specijalni pregovarač EU
 2. Republika Francuska
 3. Savezna Republika Njemačka
 4. Ruska Federacija
 5. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
 6. Sjedinjene Američke Države

Integralni ‘Dejtonski paket’ uključuje:

 • Opći okvirni sporazum
 • 11 aneksa
 • 3 sporazuma država potpisnica sa NATO-om
 • 19 pisama država potpisnica upućenih ministrima vanjskih poslova država svjedoka, generalnom sekretaru NATO-a i generalnom sekretaru UN-a
 • Zaključnu izjavu učesnika u mirovnim pregovorima

OPĆI OKVIRNI SPORAZUM

Član 1:

«Posebno, Strane će u potpunosti uzajamno poštivati suverenu jednakost svake od njih, rješavati sporove mirnim putem i uzdržavati se od svih postupaka, prijetnjom ili upotrebom sile ili na drugi način, protiv teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države.»

Potpisnice:

 • Republika Bosna i Hercegovina (Alija Izetbegović)
 • Republika Hrvatska (Franjo Tuđman)
 • Savezna Republika Srbija (Slobodan Milošević)

ANEKSI

 1. Sporazum o vojnim aspektima mirovnog rješenja

1b. Sporazum o regionalnoj stabilizaciji

Potpisnice Aneksa 1:

 • Republika Bosna i Hercegovina
 • Federacija BiH
 • Republika Srpska

Aneks 1 prihvataju:

– Savezna Republika Jugoslavija

– Republika Hrvatska

 1. Sporazum o među-entitetskoj liniji razgraničenja i pratećim pitanjima

(Član 5. predviđa uspostavu arbitražnog postupka za Brčko)

Potpisnice Aneksa 2:

 • Republika Bosna i Hercegovina
 • Federacija BiH
 • Republika Srpska

Aneks 2 prihvataju:

– Savezna Republika Jugoslavija

– Republika Hrvatska

 1. Sporazum o izborima

Potpisnice Aneksa 3:

 • Republika Bosna i Hercegovina
 • Federacija BiH
 • Republika Srpska
 1. USTAV

Preambula:

«Opredijeljeni za suverenitet, teritorijalni integritet i političku neovisnost Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom…»

«Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (zajedno sa ostalima) i građani BiH, utvrđuju sljedeći Ustav Bosne i Hercegovine.»

Član 1:

«Bosna i Hercegovina će nastaviti svoje pravno postojanje prema međunarodnom pravu kao država, sa modificiranom unutarnjom strukturom kao što je to ovdje predviđeno i u svojim međunarodnim granicama…»

«Bosna i Hercegovina će se sastojati od dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske («entiteti»).»  

Originalni tekst Dejtonskog sporazuma je na engleskom jeziku.

U originalnom tekstu Sporazuma, značenje naziva «Republika Srpska» nije prevedeno na engleski jezik i koristi se samo kao ime ovog entiteta na domaćem jeziku, tj:  ‘the Republika Srpska’)

«Svi građani oba entiteta su građani Bosne i Hercegovine.»

«Prava i slobode sadržani u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i njenim Protokolima primjenjivaće se direktno u BiH. Oni će imati prednost pred svim ostalim zakonima.»

Član 3:

(Član 3. regulira nadležnosti Bosne i Hercegovine i entiteta, Parlamentarne skupštine BiH sa 2 doma, Predsjedništva BiH i Ustavnog suda.)

«Bosna i Hercegovina će preuzeti odgovornost i za ostala pitanja o kojima se dogovore entiteti; za pitanja predviđena Aneksima 5 do 8 na Opći okvirni sporazum; ili pitanja potrebna radi očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke neovisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, u skladu sa raspodjelom odgovornosti među institucijama Bosne i Hercegovine. Mogu se uspostavljati dodatne institucije koje su potrebne za izvršavanje tih odgovornosti.»

Potpisnice Aneksa 4:

 • Republika Bosna i Hercegovina
 • Federacija BiH
 • Republika Srpska

(u prilogu Izjave potpisnica o prihvatanju Ustava BiH)

5. Sporazum o arbitraži

Predviđa arbitražni postupak u slučaju spora među entitetima.

Potpisnice Aneksa 5:

 • Republika Srpska
 • Federacija BiH

6. Sporazum o ljudskim pravima

Predviđa uspostavu Komisije za ljudska prava i Ureda Ombudsmana za ljudska prava.

U prilogu spisak međunarodnih ugovora o ljudskim pravima koji se primjenjuju u BiH.

Potpisnice Aneksa 6:

 • Republika Bosna i Hercegovina
 • Federacija BiH
 • Republika Srpska

7. Sporazum o izbjeglicama i raseljenim osobama

Predviđa uspostavu Komisije za raseljena lica i izbjeglice.

Član 1: «Sve izbjeglice i raseljene osobe imaju pravo da se slobodno vrate u svoje prijeratne domove. Oni će imati pravo na povrat imovine koja im je oduzeta tokom neprijateljstava nakon 1991.g., kao i na kompenzaciju za imovinu koja ne može biti vraćena.»

Potpisnice Aneksa 7:

 • Republika Bosna i Hercegovina
 • Federacija BiH
 • Republika Srpska

8. Sporazum o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Potpisnice Aneksa 8:

 • Republika Bosna i Hercegovina
 • Federacija BiH
 • Republika Srpska

9. Sporazum o uspostavi javnih korporacija Bosne i Hercegovine

Predviđa uspostavu Komisije za javne korporacije

Potpisnice Aneksa 9:

 • Republika Bosna i Hercegovina
 • Federacija BiH
 • Republika Srpska

10. Sporazum o civilnoj provedbi mirovnog rješenja

Predviđa imenovanje Visokog predstavnika međunarodne zajednice i uspostavu Zajedničke civilne komisije.

«Visoki predstavnik je konačni autoritet u pogledu tumačenja ovog sporazuma o civilnoj provedbi mirovnog rješenja.»

Potpisnice Aneksa 10:

 • Republika Bosna i Hercegovina
 • Federacija BiH
 • Republika Srpska

Aneks 10 prihvataju:

– Savezna Republika Jugoslavija

– Republika Hrvatska

11. Sporazum o međunarodnim policijskim snagama

Potpisnice Aneksa 11:

 • Republika Bosna i Hercegovina
 • Federacija BiH
 • Republika Srpska

SPORAZUMI S NATO-om

3 države potpisnice Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini su potpisale pojedinačne Sporazume s NATO-om o tranzitnim aranžmanima za operacije Mirovnog plana, u svrhu omogućavanja slobodnog tranzita i kretanja osoba, opreme i materijala i korištenja telekomunikacija, objekata i usluga.

PISMA

Savezna Republika Jugoslavija i Republika Hrvatska su uputile pisma državama-svjedocima Sporazuma, u kojima potvrđuju svoje prihvatanje Aneksa 1a i 2, te se obavezuju da će poduzeti korake u skladu sa suverenitetom, teritorijalnim integritetom i političkom neovisnošću Bosne i Hercegovine, kako bi SRJ osigurala da se Republika Srpska pridržava obaveza iz ovih Aneksa, odnosno Republika Hrvatska – da se osoblje i organizacije u BiH na koje ima utjecaja pridržavaju ovih Aneksa.

Savezna Republika Jugoslavija i Republika Hrvatska su uputile pisma generalnim sekretarima UN-a i NATO-a, u kojima se obavezuju da neće držati niti uvoditi vojne ili slične snage na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina i Savezna Republika Jugoslavija su uputile pisma državnom sekretaru SAD-a, u kojem prihvataju provođenje mjera za izgradnju povjerenja, uključujući: oslobađanje svih civila, izgradnju carinske unije, uspostavu ‘vruće’ telefonske linije između predsjedništava dviju država, uvođenje direktnih letova Sarajevo-Beograd, posjete na visokom nivou, osnivanje zajedničke trgovinske komore, kulturnu i obrazovnu razmjenu, vojnu suradnju i uspostavu ureda za vezu, kao i osnivanje Istražne komisije koja bi uključivala međunarodne eksperte i radila na istraživanju uzroka, toka i posljedica sukoba.

Bosna i Hercegovina i Savezna Republika Jugoslavija su razmijenile pisma o uspostavi putničkog i teretnog željezničkog saobraćaja na liniji Bosanska Krupa-Bosanski Novi-Bosanska Dubica i Bosanska Gradiška.

Republika Srpska je uputila pismo Saveznoj Republici Jugoslaviji u kojem traži da SRJ dodatno garantira da će RS ispuniti obaveze koje je preuzela ovim Sporazumom.

ZAVRŠNA IZJAVA

U Završnoj izjavi sve strane potpisnice Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i pratećih Aneksa još jednom potvrđuju prihvatanje obaveza i zahvaljuju se američkoj vladi i narodu na gostoprimstvu tokom pregovora.

FONDACIJA “ALIJA IZETBEGOVIĆ”

Share